Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 
ZGHolistic Clinic (Bundan sonra “Klinik” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 
 
Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 
İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, Klinik bünyesindeki “Bilgi Güvenliği ve İnternet Sitesi İşlemleri” faaliyetleri için “Ziyaretçi” kişi grubuna yapılmaktadır.
 

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Klinik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:
a. Toplanan kişisel veri kategorileri:
 
 • İşlem güvenliği
 • Pazarlama
b. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler:
 
 • IP adres bilgileri
 • Çerez Kayıtları
c. Toplanan özel nitelikli kişisel veriler:
 
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri alınmıyor
d. Kişisel veri toplama amaçları: 
 
VERİ KATEGORİSİ        İŞLEME AMAÇLARI
İşlem Güvenliği  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin  Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Pazarlama  İnternet Sitesi İşlevlerinin Yerine Getirilmesi, İnternet Sitesi Kullanım Deneyiminin İyileştirilmesi

 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir: 
a. Kişisel veri aktarılabilecek taraflar:
 
VERİ KATEGORİSİ  AKTARIM AMAÇLARI ALICI GRUPLAR YURT DIŞINA AKTARIM
İşlem Güvenliği Bilgi paylaşımı Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar  Aktarılmıyor
Pazarlama Bilgi paylaşımı Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar  Aktarılmıyor
 

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:
 
 • Dijital kayıtlar 
b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:
 
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
 • Kanunlarda Öngörülmesi

E. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Klinik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Klinik tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Klinik’e iletebilirsiniz:
a. Yazılı olarak
 • Posta Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2129 Sok. No:6/1 Çankaya / Ankara
b. E-Posta Yoluyla
 • E-Posta : info@zgholisticclinic.com
c. Noter aracılığıyla
 • Posta Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2129 Sok. No:6/1 Çankaya / Ankara
Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Klinik tarafından cevap verilmeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;
 
a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 
e. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Klinik tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Klinik kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 
 

İletişim Formu Aydınlatma Metni

 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ZGHolistic Clinic (“Klinik”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 
Unvan  ZGHolistic Clinic (“Klinik”) 
Telefon Numarası  0 312 219 5477
E-posta Adresi   info@zgholisticclinic.com
İnternet Adresi   https://www.zgholisticclinic.com
Posta Adresi   Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk. No:6/1 Çankaya/ANKARA
 

2. Kişisel Veriler, Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kanun uyarınca, veri sorumlusu doktor olarak şahsınıza ait olan kişisel verilerinizden;
 
 • Ad 
 • Soyadı
 • Telefon No
 • E-posta Adresi
 • İletişim Mesaj İçeriği bilgilerinizi işlemeyi talep ediyoruz.
Ad, Soyadı, Telefon No, E-posta Adresi ve İletişim Mesaj İçeriği veriniz; adınıza randevu oluşturulması, randevularınızın takibi ve randevularınız ile ilgili sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikâyet mesajlarınızın değerlendirilmesi amaçları ile KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; 
Yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları ve sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet adresimizin iletişim bölümünde yer alan sayfadan, tarafınızca yapılan başvuru vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları 

İlgili Kişi olarak, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden kliniğimize iletebilirsiniz:
 
E-posta Adresi  info@zgholisticclinic.com
İnternet Adresi  https://www.zgholisticclinic.com
Posta Adresi  Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk. No:6/1 Çankaya/ANKARA
 
İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Kliniğimiz tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
 

Bu Yazıyı Paylaş

"Sağlığınız için buradayız."

We are here for your health.Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve "Gizlilik Tercihleri"ne tıklayarak bunları nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun.